Obwieszczenie Wójta Gminy Polanka Wielka

Obwieszczenie Wójta Gminy Polanka Wielka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko