Wójt Gminy Polanka Wielka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

I. Postanowienia ogólne:

1. Konkurs odbędzie się zgodnie z art. 11, 13 i następne z wyłączeniem art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 688 z późn.zm.) zwanej dalej „Ustawą” oraz Uchwały Nr XX/91/2019 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Polanka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku.publicznego.na.2020.rok.

2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa.narodowego.

3. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 1, ust. 3 Ustawy

II.    Rodzaje zadań:

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1) Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego w zakresie prowadzenia orkiestry dętej na terenie Gminy Polanka Wielka obejmujące w szczególności:
•    próby z członkami orkiestry dętej,
•    nauka gry na instrumentach dętych,
•    oprawa muzyczna obchodów świąt państwowych i rocznic na terenie Gminy Polanka Wielka,
•    organizowanie koncertów,
•    udział w przeglądach, konkursach, festiwalach itp,
•    zakup, utrzymanie i modernizacja instrumentów.

III.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

1)  50.000,00 zł

IV.    Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
• ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 688),
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru , w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania o którym mowa w punkcie 1 otrzyma podmiot, którego oferta uzyska największą ilość punktów.

4. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony o powierzeniu zadania publicznego.

5. Wysokość dotacji będzie określona w umowie.

6. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta. W przypadku wyboru dwóch lub więcej ofert środki przeznaczone przez Gminę Polanka Wielka na realizację zadania zostaną podzielone.

V. Termin i warunki realizacji zadań

1. Zadania winny być zrealizowane w 2020 roku. Początek realizacji zadań opisanych w ofercie przypada nie wcześniej niż na dzień podpisania umowy. Zakończenie realizacji zadań powinno zakończyć się nie później niż do 15.12.2020 r.

2. Do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność
z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 Ustawy

3. Informacje zawarte w ofercie winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty. W przypadku braków formalnych oferty, w tym braku któregokolwiek załącznika do oferty dopuszcza się możliwość jego uzupełnienia w terminie  3 dni roboczych od momentu otrzymania wezwania z Urzędu Gminy Polanka Wielka.

4. Warunkiem realizacji zadań jest wygranie konkursu ofert i przyjęcie powierzenia realizacji zadania poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej.

5. Zadanie publiczne zawarte w ofercie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, chyba że podmiot, który zawarł umowę na realizację zadania publicznego, zleci realizację zadania publicznego lub jego części wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję, organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, niebędącymi stronami umowy. Informacja o takim zleceniu realizacji całości lub części zadania musi być wskazana w pkt III 4 oferty – Plan i harmonogram działań na rok…

6.  W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć rzeczowo – finansowych do 20% pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu (licząc od kwoty wyjściowej określonej w ofercie stanowiącej załącznik do umowy).

7. Pozostałe warunki realizacji zadania określać będzie umowa na realizację zadania publicznego.

VI. Termin składania ofert

Oferty zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057), zwanym dalej Rozporządzeniem, należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z oznaczeniem nazwy zadania, w godzinach pracy Urzędu Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61, pok. 13 sekretariat Urzędu; do 7.01.2020r. do godz. 12:00 lub pocztą. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

VII.  Termin, kryteria i tryb wyboru oferty

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.01.2020 r. o godz. 12:30 przez Komisje Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Polanka Wielka.

Oferty złożone niezgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu, niekompletne
(z zastrzeżeniem pkt V ust. 3), lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Polanka Wielka w formie zarządzenia.

Ogłoszenie o wyborze ofert ogłasza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Polanka Wielka;
3) na stronie internetowej Gminy Polanka Wielka.

Wójt Gminy Polanka Wielka przy rozpatrzeniu ofert:

1) ocenia możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – ocena w skali 0-10 pkt.

2) ocenia przedstawiona kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – ocena w skali 0-10 pkt.
3) ocenia proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą realizować zadanie publiczne – ocena w skali      0-10 pkt.

4) uwzględnia planowany przez organizacje pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego – ocena w skali 0-10 pkt.

5) uwzględnia planowany przez organizacje pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczna członków – ocena w skali 0-10 pkt.

6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia na ten cel środków-ocena w skali 0-10 pkt.

VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego

Warunkiem powierzenia przez Gminę organizacjom pozarządowym lub podmiotom zadania oraz przekazania środków z budżetu na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy według wzoru określonego w Rozporządzeniu. Wójt Gminy Polanka Wielka zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w umowie dotyczących przyznania środków finansowych na realizacje określonego zadania.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

• korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania  dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana,
• złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu  w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

IX. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
w 2018 i 2019 roku.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację podobnych zadań:

– w 2019 roku – 47.000,00 zł – wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego w zakresie prowadzenia orkiestry dętej na terenie Gminy Polanka Wielka,

– w 2018 roku – 50.000,00 zł – wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego w zakresie prowadzenia orkiestry dętej na terenie Gminy Polanka Wielka, oraz 8.000,00 zł – organizacja i prowadzenie zespołu śpiewaczego na terenie Gminy Polanka Wielka w 2018 roku – Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich – Twórcze Kobiety.

Informacji udziela Michał Kryniewski – Urząd Gminy Polanka Wielka, tel. 33/8488008 w. 40

Pliki do pobrania :