Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyjęta przez parlament i podpisana przez Prezydenta RP niesie za sobą wiele zmian. Jedną z nich jest zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka zgodnie z którym wprowadzono zmiany dla mieszkańców Gminy Polanka Wielka. Zmiany od 2020 roku to:

 • całkowita, obowiązkowa segregacja odpadów dla wszystkich mieszkańców oraz przedsiębiorców,
 • zwiększona częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych oraz bioodpadów zgodnie ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dodatkowo odpadów segregowanych
  – w miesiącach od kwietnia do października odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych z częstotliwością co 2 tygodnie
  – w miesiącach od listopada do marca odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych z częstotliwością raz w miesiącu
  Harmonogram zostanie dostarczony do wszystkich nieruchomości na terenie Gminy na przełomie grudnia/stycznia oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Polanka Wielka,
 • bioodpady (kuchenne, pochodzenia roślinnego) zostają wyłączone z odpadów zmieszanych; od 2020 roku odpady te trafiają do brązowego worka,
 • segregacja odpadów odbywać się będzie w systemie workowym według następującego podziału:

– worek niebieski – papier, tektura

– worek żółty – tworzywa sztuczne, metal

– worek zielony – szkło (bez podziału na bezbarwne oraz kolorowe)

– worek brązowy – bioodpady (trawa, liście, bioodpady kuchenne pochodzenia roślinnego)

 • wprowadzenie limitu odbieranych zużytych opon do 4 opon z nieruchomości na rok

Koszty związane z gospodarką odpadami rosną z roku na rok w całym kraju. Wpływ ma na to wzrost opłaty marszałkowskiej czyli opłaty za korzystanie ze środowiska wprowadzonej przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska. W przeciągu zaledwie kilku lat opłata ta wzrosła:

2018 rok 2019 rok 2020 rok
140,00 zł 170,00 zł 270,00 zł

Jest to opłata liczona od tony odpadów umieszczonych na składowisku odpadów na którą Gminy nie mają żadnego wpływu. Na przełomie kilku ostatnich lat koszt odbioru i zagospodarowania odpadów 1 tony odpadów zmieszanych wynosił:

Rok Cena netto za 1 tonę – odpady zmieszane
2020r. 750,00 zł
2019r. 580,00 zł
2018r. 358,00 zł

Realny wpływ na wzrost kosztów ma również:

 1. wzrost masy odpadów odbieranych od mieszkańców z Gminy Polanka Wielka
2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok *
1068 ton 1136 ton 1175 ton 1247 ton

*masa odpadów odebranych od mieszkańców od stycznia do października z prognozą na pozostałe miesiące

 1. wzrost kosztów energii elektrycznej dla przedsiębiorców,
 2. wzrost płacy minimalnej
 3. wzrost kosztów związanych z obsługą przez podmioty odbierające odpady komunalne,
 4. zmiana w przepisach dot. ochrony przeciwpożarowej składowisk odpadów,
 5. nowe wymaganiami dot. magazynowania, składowania oraz w zakresie monitoringu wizyjnego
 6. konieczność spełnienia wyższych wymogów recyklingowych UE.

W 2020 roku planowany całkowity koszt systemu gospodarki odpadami wyniesie: 1 172 473,76 zł. W skład tego wliczone jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów, prowadzenie punktu PSZOK – punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Polanka Wielka w 2020” to dotychczasowy wykonawca Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp. z o.o..

Punkt „PSZOK” prowadzony będzie przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL
sp. z o.o.. pod adresem: 34-123 Chocznia ul. Kościuszki 304. Do punktu PSZOK będzie można przywieźć odpady na zasadach określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka – wszystkie frakcje odpadów selektywnie zebranych uwzględniając limity dla odpadów z gospodarstw domowych :

zużyte opony (4 opony z nieruchomości na rok),

odpady remontowo – budowlane (do 200 kg z nieruchomości na rok).

Uwzględniając wszystkie koszty na 2020 rok dotychczasowa opłata ponoszona przez mieszkańców Gminy będzie nie wystarczająca na pokrycie wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami. Rada Gminy Polanka Wielka w dniu 02.12.2019r. podjęła uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. Zgodnie z tą uchwałą w 2020 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana jak dotychczas od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i wynosić będzie:

26 zł za osobę na miesiąc – opłata dla wszystkich mieszkańców wypełniających ustawowy obowiązek segregacji odpadów,

52 zł za osobę na miesiąc – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania ustawowego obowiązku oddawania odpadów w sposób selektywny.

Mieszkańcy rozliczają się z Gminą w sposób ryczałtowy. To znaczy, że za stałą stawkę mieszkańcy mogą oddać dowolną ilość odpadów segregowanych jak i zmieszanych ( z wyjątkiem zużytych opon z samochodów osobowych ). Gmina z Wykonawcą natomiast rozlicza się od tonażu odebranych odpadów. Wzrastająca ilość odebranych odpadów przyczynia się do wzrostu opłat ponoszonych przez mieszkańców.

Opłata podwyższona naliczana jest w drodze decyzji. W przypadku gdy podmiot odbierający odpady wykryje w pojemnikach/workach odpady, które nie zostały w odpowiedni sposób posegregowane powiadomi o tym fakcie Urząd Gminy oraz wykona dokumentację fotograficzną potwierdzającą ten fakt. Na tej podstawie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne i nałożona zostanie opłata podwyższona w wysokości 52 zł za osobę za jeden miesiąc.

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje zwolnienie z części opłaty w przypadku kompostowania bioodpadów (trawa, liście, odpady kuchenne pochodzenia roślinnego). Zwolnienie będzie wynosić:

 • 3 zł za osobę na miesiąc

Właściciel nieruchomości może zadeklarować i oświadczyć, że wszystkie bioodpady będą zagospodarowywane w przydomowym kompostowniku.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył deklarację i oświadczył, że wszystkie bioodpady będą zagospodarowywane w przydomowym kompostowniku a:

 • nie posiada kompostownika przydomowego,
 • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
 • uniemożliwia wójtowi, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności danych ujętych w deklaracji ze stanem faktycznym

Wójt stwierdza w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek wymienionych powyżej. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być wnoszone przez mieszkańców w stałych terminach.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku wnoszone będą na nowy numer rachunku bankowego:

06 8110 1023 2003 0341 0838 0036

Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstwa, działalność gospodarcza) będzie odbywać się poprzez zawarcie umowy między przedsiębiorstwem/działalnością gospodarczą z jednym z podmiotów zajmującym się odbiorem odpadów wpisanym do rejestru działalności regulowanej Gminy Polanka Wielka. Rozliczanie odbywać się będzie pomiędzy firmą z którą dany zakład/przedsiębiorstwo podpisze umowę. Obowiązek segregacji odpadów obejmuje również nieruchomości niezamieszkałe!