Obwieszczenie Wójta Gminy Polanka Wielka

Obwieszczenie Wójta Gminy Polanka Wielka z dnia 7 lutego 2020 roku o ponownym  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.