O podjęciu przez Rady Gminy Polanka Wielka uchwały nr XXVII/129/2020 z dnia 29 kwietnia 2020  r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm.) informuję o przyjęciu w dniu 29 kwietnia 2020 r. przez Radę Gminy Polanka Wielka uchwały nr XXVII/129/2020w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka.

Z treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2, oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy, można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Polanka Wielka. Treść zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy Polanka Wielka.

Wójt Gminy
(-) Grzegorz Gałgan