Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Polanka Wielka www.polanka-wielka.pl projekt uchwały Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Polanka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać:

  1. Pisemnie na adres: Urząd Gminy Polanka Wielka,32-607 Polanka Wielka  ul. Długa 61 – w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy
  2. Pocztą elektroniczną na adres: gmina@polanka-wielka.pl z dopiskiem:
    „Dotyczy konsultacji społecznych”

Opinie anonimowe i nie zawierające informacji o nazwie organizacji nie będą rozpatrywane. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 02.09.2020r.

Termin zakończenia konsultacji: 09.09.2020r.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Polanka Wielka.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 roku, poz. 688 t.j.).
  2. Uchwała nr XLII/233/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 6 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji