o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka.

Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Polanka Wielka Uchwały nr XXIX/146/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka: 32-607 Polanka Wielka, ul. Długa 61, w terminie do dnia 30 października 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 29, art. 39, art. 40, w związku z  art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), ww. projekt planu wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Dla przedmiotowego dokumentu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji jego ustaleń.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie  Gminy Polanka Wielka od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. W ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia 30 października 2020 r.:

 • w formie pisemnej – na adres: Urząd Gminy Polanka Wielka, ul. Długa 61,32-607 Polanka Wielka;
 • ustnie do protokołu – w sekretariacie Urząd Gminy Polanka Wielka;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres: gmina@polanka-wielka.pl.

Wniosek lub uwaga powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Polanka Wielka.

                                                                               Wójt Gminy Polanka Wielka

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka.

 1. Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. poz. 293 ze zm.), informuję, że dane osobowe zawarte we wnioskach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych – RODO).
 2. Administratorem tych danych jest Wójt Gminy Polanka Wielka. ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka. Złożone wnioski – po ich zanonimizowaniu – będą przekazywane przez Wójta Gminy Polanka Wielka do uprawnionych podmiotów na potrzeby realizacji procedury planistycznej.
 3. Przekazywanie przez Wójta Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z obowiązkami wynikającymi z Ustawy może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego obowiązujących przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres ustalany zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. , Nr 14, poz. 67) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
 6. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@polanka-wielka.pl.