Rada Gminy Polanka Wielka w dniu 26.11.2020r. przyjęła nowe stawki ponoszone przez mieszkańców gminy w 2021 roku. Wybrano metodę naliczania opłat: od liczby mieszkańców zamieszkujących posesję. Aby zadanie związane z gospodarką odpadami mogło się samo finansować wprowadzono następujące miesięczne stawki ponoszone przez mieszkańców w 2021 roku:

Stawka podstawowa32 zł / osobę / miesiąc
Zwolnienie
za posiadanie kompostownika
7 zł / osobę / miesiąc
Stawka po zwolnieniu:
25 zł/ osobę / miesiąc
Stawka podwyższona64 zł / osobę / miesiąc

Stawka podstawowa dotyczy mieszkańców, którzy nie mają zadeklarowanego posiadania kompostownika. Mieszkańcy Ci zobowiązani są do posiadania brązowego worka na bioodpady.

Rosnące koszty wykazane przez instalacje zajmujące się zagospodarowaniem odpadów (recykling, składowanie) są głównym powodem zmiany kosztów odbierania odpadów od mieszkańców Gminy Polanka Wielka.

Rozstrzygnięty na 2021 rok przetarg na usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych niesie za sobą podwyżkę cenową, która od kilku lat w Gminie Polanka Wielka oraz we wszystkich okolicznych gminach jest głównym powodem zmiany stawek ponoszonych przez mieszkańców.

Rok2019 rok2020 rok2021 rok
Wartość najkorzystniejszej oferty750 171,89 zł1 098 815,76 zł1 273 770,90 zł

Wobec powyższego opłaty na poziomie obowiązującym w 2020 roku nie są w stanie pokryć kosztów związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz prowadzeniem i obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Zwolnienie za posiadanie kompostownika dotyczy osób, które w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaznaczyły opcję posiadania kompostownika. Osoby te zwolnione są z obowiązku posiadania brązowego worka na bioodpady. Wszystkie bioodpady powstające na terenie nieruchomości są zagospodarowywane we własnym zakresie w przydomowym kompostowniku: odpady kuchenne pochodzenia roślinnego, skoszona trawa, liście.  Wysokość zwolnienia za posiadanie kompostownika w 2021 roku jest dużo większa niż w 2020 roku (wzrost z 3 zł na 7 zł). Wynika z faktu, że w przeciągu roku ponad dwukrotnie wzrosła masa bioodpadów oddawanych przez mieszkańców, wzrosła stawka za tonę przyjęcia bioodpadów na instalacji wobec czego koszty związane z bioodpadami ponoszone są tylko przez tych mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć oddawania brązowych worków.

Stawka podwyższona naliczana jest w drodze decyzji po wszczęciu postępowania administracyjnego. Dotyczy mieszkańców nie wywiązujących się z obowiązku segregacji odpadów komunalnych. Informację o braku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych podmiot odbierający przekazuje do Urzędu Gminy Polanka Wielka wraz z dokumentacją fotograficzną.

Podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych związane są również z faktem, że mieszkańcy Gminy Polanka Wielka generują i przekazują do odbioru coraz więcej odpadów:

Rok2016 rok2017 rok2018 rok2019 rok2020 rok
od stycznia
do listopada
Łączna masa odpadów oddanych przez mieszkańców
w danym roku
1068 ton1136 ton1175 ton1230 ton1296 ton

Gmina Polanka Wielka z roku na rok dopłaca z budżetu do systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Nie ma możliwości, aby Gmina zarabiała na opłatach ponoszonych przez mieszkańców. W latach 2013-2019 Gmina Polanka Wielka dopłaciła łącznie około 250 000 zł.

W grudniu 2020r. do każdej nieruchomości dostarczony zostanie nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Podmiotem świadczącym usługę w 2021 roku jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” z Tylmanowej.