Wójt Gminy Polanka Wielka przypomina o konieczności złożenia do dnia 31.01.2021 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 roku w prowadzonym na terenie Gminy Polanka Wielka punkcie sprzedaży.

Stosowny wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia; można go również znaleźć na stronie:

https://polanka-wielka.pl/urzad-gminy/dzialalnosc-gospodarcza/