Wyniki konkursów na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku w Gminie Polanka Wielka.