o sporządzeniu projektu uchwały SWM w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie oraz wyłożeniu jej do publicznego wglądu.