Stowarzyszenie Dolina Karpia w I kwartale 2021 roku będzie ogłaszało nabory wniosków w ramach kilku przedsięwzięć.

Po raz kolejny wsparciem zostaną objęci przedsiębiorcy oraz osoby pragnące założyć własną działalność gospodarczą. Stowarzyszenie w bieżącym roku przeznaczyło dla nich środki w łącznej wysokości ponad 1 mln zł., które mogą zostać przeznaczone między innymi na: budowę oraz modernizację obiektów, zagospodarowanie terenu wokół nieruchomości, zakup maszyn, narzędzi, wyposażenia, zakup środków transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych), zakup oprogramowania komputerowego, patentów i licencji. Wsparcie otrzymają również podmioty zajmujące się produkcją lokalnych wyrobów, na działania z zakresu poprawy potencjału w zakresie przetwórstwa lub dystrybucji lokalnych produktów.

Dla podmiotów działających w sektorze rybackim przewidziano środki na operacje w zakresie modernizacji lub wdrożenia innowacji w procesie chowu i hodowli ryb oraz na wszelkie działania zmierzające do poprawy potencjału sprzedażowego podmiotów rybackich. Wnioskodawcy mogą między innymi doposażyć i unowocześnić posiadane parki maszynowe wykorzystywane w procesie chowu i hodowli ryb, zakupić osprzęt oraz środki do transportu ryb, a także usprawnić system załadunku ryb.

Doceniając rolę jaką odgrywa gospodarka rybacka dla środowiska naturalnego oraz flory i fauny obszarów rybackich i akwakultury, Stowarzyszenie Dolina Karpia będzie ogłaszało nabór na operacje przeciwdziałające kłusownictwu ryb, które to stanowi obecnie jedno z największych zagrożeń dla gospodarki rybackiej. Właściciele oraz użytkownicy stawów rybnych będą mogli pozyskać środki na podjęcie różnorakich działań przeciwdziałających kłusownictwu, takich jak między innymi budowa ogrodzenia lub instalacja systemu monitoringu.

Powyższe nabory będą organizowane w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych przez Stowarzyszenie Dolina Karpia: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków zapraszamy do kontaktu
z pracownikami biura LGD. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną zachęcamy do kontaktu w formie zdalnej  poprzez kontakt mailowy (dotacje@dolinakarpia.org) i telefoniczny (795 584 531) 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16.