W celu utrzymania należytej higieny na terenie gminy powiadamia się administratorów, właścicieli i użytkowników domów mieszkalnych i innych budynków o obowiązku przeprowadzenia akcji odszczurzania na swoich nieruchomościach w terminach i na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka zatwierdzonego Uchwałą Nr XVIII/80/2019  Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 16 września 2019 r. opublikowaną w Dz. U. Woj. Małop. z 2019, poz. 6725 z dnia 20.09.2019 r., zmienioną Uchwałą Nr XXIX/148/2020 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24.06.2020 r. w  okresie wiosennym :od 15 kwietnia – do15 maja 2021 roku.

Czynności deratyzacyjne należy przeprowadzić w następujący sposób :

  1. W miejscach zagrożonych obecnością gryzoni, z zachowaniem koniecznej ostrożności należy wyłożyć trutkę, uzupełniając ją w czasie trwania akcji.
  2. Miejsca wyłożenia trutek należy oznakować informacją: „UWAGA TRUCIZNA!”.
  3. Miejsca wyłożenia trutek powinno być stale nadzorowane.
  4. Po zakończeniu akcji deratyzacji trutkę należy zebrać, natomiast w przypadku stwierdzenia obecności gryzoni trutkę należy wykładać do momentu kiedy przestanie być zjadana przez gryzonie.
  5. Zebrane padłe zwierzęta przekazać podmiotom prowadzącym działalność w zakresie transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, wpisanym do ewidencji weterynaryjnej w celu przekazania ich do unieszkodliwienia.

Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właściciela nieruchomości.

Właściciele nieruchomości nie wykonujący obowiązków określonych  w regulaminie podlegają karze  grzywny wymierzonej w trybie  Kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 457). 

                                                                                                         Wójt Gminy
(-) Grzegorz Gałgan