Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że związku z pozytywną oceną projektów taryf przedłożonych przez Gminę wraz z uzasadnieniem, pod kątem zgodności z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo Wodne, jak również pozytywną analizą i weryfikacją załączonych dokumentów, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją Nr KR.RZT.70.11.2021 z dnia 11 maja 2021 r. zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Polanka Wielka, na okres 3 lat.

Nowa taryfa została ogłoszona w dniu 25 maja 2021 roku na stronie podmiotowej BIP PGW Wody Polskie i zgodnie z art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu   w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2020 r. poz. 2028 ), wchodzi w życie po upływie 7 dni od momentu ogłoszenia tj. z dniem  02 czerwca 2021 roku.

Informujemy, że rozliczenie faktur za wodę i ścieki, w którym następuje zmiana ceny, system rozliczy proporcjonalnie wg ilości dni obowiązywania starej i nowej ceny.

Wójt Gminy
/-/Grzegorz Gałgan