W punkcie można uzyskać informacje o przedsięwzięciach kwalifikujących
się do dofinansowania, a także pomoc w procesie składania wniosku o dofinansowanie
i późniejszym rozliczeniu.

Adres punktu:
Urząd Gminy Polanka Wielka, ul. Długa 61, pokój nr 15

Godziny otwarcia punktu:
Wtorek 7:00-12:00
Środa 11:00-16:00

Do złożenia wniosku o dofinansowanie konieczne jest posiadanie konta użytkownika na portalu Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie lub opcjonalnie adresu e-mail wraz z hasłem w celu utworzenia ww. konta podczas wizyty w punkcie konsultacyjno-informacyjnym.

Adres internetowy do założenia konta na portalu Beneficjenta:

https://portal.wfos.krakow.pl/register_of

Do złożenia wniosku w programie ,,Czyste powietrze” niezbędne są:

 1. imię i nazwisko,
 2. pesel wnioskodawcy oraz współmałżonka/współmałżonki – jeśli dotyczy,
 3. telefon kontaktowy,
 4. adres e-mail,
 5. numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,
 6. numer działki,
 7. numer księgi wieczystej w nowym formacie (KR1E/00000000/0),
 8. dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku – jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta,
 9. rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy budynku/ lokalu mieszkalnego,
 10. powierzchnia całkowita budynku/ lokalu mieszkalnego,
 11. powierzchnia budynku/lokalu mieszkalnego wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej – jeśli dotyczy,
 12. jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data najstarszej faktury,
 13. w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, powierzchnia i materiał przegród budowlanych do ocieplenia, powierzchnia okien i drzwi do wymiany,
 14. dochód roczny stanowiący podstawę obliczenia podatku, wykazany w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym i rodzaj PIT – w przypadku podstawowego poziomu dofinansowania,
 15. w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba hektarów przeliczeniowych (wartość można odczytać z decyzji podatkowej) – w przypadku podstawowego poziomu dofinansowania,
 16. zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy – w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania,

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 33 848 80 08 wew. 40.

Informacje ogólne o programie „Czyste Powietrze” https://czystepowietrze.gov.pl/