Realizując zapisy § 1 Uchwały Nr XXXVIII/208/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia  27 maja 2021r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Polanka Wielka dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, planowanych do realizacji na terenie gminy Polanka Wielka,

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że

pozytywnie został rozpatrzony wniosek Gminnej Spółki Wodnej w Polance Wielkiej w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. : Wyprofilowanie dnia i skarp rowu „Wawrzyniec 1” – na długości 106 mb w km 0+000 – 0+106 w Polance Wielkiej i została podjęta decyzja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Polanka Wielka w wysokości 20 000,00 zł.

Łączna wartość realizacji zadania – 40 210,16 zł.

Termin realizacji zadania: sierpień- listopad 2021 r.