Wyniki konkursów na realizację zadań publicznych z zakresu:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

które będą realizowane w 2022 roku w Gminie Polanka Wielka.