W celu utrzymania należytej higieny na terenie gminy powiadamia się administratorów, właścicieli
i użytkowników domów mieszkalnych i innych budynków o obowiązku przeprowadzenia akcji odszczurzania na swoich nieruchomościach okresie wiosennym od 15 kwietnia – do 15 maja 2022r. – zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/230/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 czerwca 2021 r.