Zgodnie z 3 letnią taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzoną w dn. 11.05.2021r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie od 02.06.2022r. będą obowiązywać nowe ceny i stawki opłat dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.