Realizując zapisy § 1 Uchwały Nr XXXVIII/208/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia  27 maja 2021r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Polanka Wielka dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, planowanych do realizacji na terenie gminy Polanka Wielka,

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że

pozytywnie został rozpatrzony wniosek Gminnej Spółki Wodnej w Polance Wielkiej w sprawie udzielenia dotacji na zadania pn. :

  1. „ Modernizacja rowu Jarosz – Farawiec” – na długości 700 mb w km 1+250 – 1+950 w Polance Wielkiej”,
  2. „Modernizacja systemu drenarskiego na terenie gminy Polanka Wielka”,

i została podjęta decyzja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Polanka Wielka w wysokości 20 000,00 zł.

Łączna wartość realizacji zadania – 30 272,55 zł. Termin realizacji zadania: czerwiec – listopad 2022 r.