Dnia 17.08.2022 roku rusza nabór wniosków o wypłatę dodatku węglowego.
Dodatek węglowy w wysokości 3.000 zł przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wnioski można składać:

 • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej, ul. Kasztanowa 5 w godzinach pracy GOPS:
  w poniedziałki, wtorki, czwartki od 7:00 do 15:00,
  w środy od 7:00 do 16:00 ,
  w piątki od 7:00 do 14:00
 • za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kasztanowa 5, 32-607 Polanka Wielka
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej , tj.:
  ePUAP: gopspolanka
  W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.