Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Polanka Wielka www.polanka-wielka.pl projekt uchwały Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Polanka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie od 23.09.2022r. do 03.10.2022r.

  1. Pisemnie na adres: Urząd Gminy Polanka Wielka,32-607 Polanka Wielka ul. Długa 61 – w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy
  2. Pocztą elektroniczną na adres: gmina@polanka-wielka.pl 
    z dopiskiem: „Dotyczy konsultacji społecznych”

Opinie anonimowe i nie zawierające informacji o nazwie organizacji nie będą rozpatrywane. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Polanka Wielka.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Uchwała Nr XLII/233/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 6 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji