Informacja o wynikach konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie  uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Polanka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.

Zgodnie Uchwałą Nr XLII/233/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 6 października 2010r. w sprawie: w sprawie określenia sposobu prowadzenia z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, oraz możliwością składania uwag/wniosków do przedstawionego projektu uchwały

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje,

że  w terminie wyznaczonym do  konsultacji  niniejszego projektu Uchwały; do Urzędu Gminy Polanka Wielka nie wpłynęły żadne opinie dotyczące  tego  projektu. Projekt Uchwały zostanie przekazany do Rady Gminy Polanka Wielka celem jego uchwalenia.