W celu utrzymania należytej higieny na terenie gminy powiadamia się administratorów, właścicieli i użytkowników domów mieszkalnych i innych budynków o obowiązku przeprowadzenia akcji odszczurzania na swoich nieruchomościach w terminach i na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka zatwierdzonego  Nr XXXIX/230/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 czerwca 2021 r. opublikowaną w Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2021, poz. 3888 z dnia 05.07.2021 r.,  w  okresie jesiennym : do 30 listopada 2022 roku.
Czynności deratyzacyjne należy przeprowadzić w następujący sposób :

  1. W miejscach zagrożonych obecnością gryzoni, z zachowaniem koniecznej ostrożności należy wyłożyć trutkę, uzupełniając ją w czasie trwania akcji.
  2. Miejsca wyłożenia trutek należy oznakować informacją: „UWAGA TRUCIZNA!”.
  3. Miejsca wyłożenia trutek powinno być stale nadzorowane.
  4. Po zakończeniu akcji deratyzacji trutkę należy zebrać, natomiast w przypadku stwierdzenia obecności gryzoni trutkę należy wykładać do momentu kiedy przestanie być zjadana przez gryzonie.
  5. Zebrane padłe zwierzęta przekazać podmiotom prowadzącym działalność w zakresie transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, wpisanym do ewidencji weterynaryjnej w celu przekazania ich do unieszkodliwienia.

Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właściciela nieruchomości. Właściciele nieruchomości nie wykonujący obowiązków określonych  w regulaminie podlegają karze  grzywny wymierzonej w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 457 ze zm.). 

Wójt Gminy
(-) Grzegorz Gałgan