W związku z koniecznością podjęcia dalszych działań mających na celu realizację zakupu preferencyjnego węgla dla mieszkańców gminy Polanka Wielka proszę wszystkie osoby, które są wpisane na listę w Urzędzie Gminy a już zakupiły węgiel w cenie niższej niż 2 000,00 zł, o niezwłoczne poinformowanie o tym Urzędu Gminy.

Taka aktualizacja danych jest konieczna z uwagi na fakt, że węgiel jest dostępny w okolicznych składach i można go było zakupić na wolnym rynku.

Informujemy, że wg ustawy uprawnionymi do zakupu węgla w ilości 1,5 tony do końca 2022 roku (zakup preferencyjny) są osoby:

  1. które spełniają warunki do otrzymania dodatku węglowego,
  2. nie zakupiły na sezon grzewczy 2022/2023 więcej niż 1,5 tony węgla po cenie niższej niż 2 000,00 zł za tonę

i potwierdzą to w stosownym pisemnym oświadczeniu, składanym pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wójt
/-/ Grzegorz Gałgan