Wójt Gminy Polanka Wielka ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na realizację zadania publicznego w Gminie Polanka Wielka
w 2023 roku w zakresie: 

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.