Od 1 stycznia 2023 roku, zgodnie z Uchwałą NR LVI/330/2022 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, na terenie Gminy Polanka obowiązują nowe stawki tej opłaty, które przedstawiają się następująco:

Odpady segregowane41 zł
Zwolnienie za posiadanie kompostownika7 zł
Opłata podwyższona w przypadku braku segregacji odpadów82 zł
 • Opłata za gospodarowanie odpadami jest uiszczana kwartalnie.
 • Opłata kwartalna za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wnoszona przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w nieprzekraczalnych terminach:
  • za I kwartał do 15 marca danego roku,
  • za II kwartał do 15 czerwca danego roku,
  • za III kwartał do 15 września danego roku,
  • za IV kwartał do 15 listopada danego roku.
 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie jest opłatą, którą mieszkańcy wnoszą bez wezwania.
 • W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących nieruchomość należy niezwłocznie do 10 dnia miesiąca po miesiącu w którym nastąpiła zmiana dostarczyć do URZĘDU GMINY wypełnioną na nowo deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Nowe blankiety na życzenie można pobrać w urzędzie gminy w pokoju 15.

ODPADY KOMUNALNE Z TERENU GMINY POLANKA WIELKA ODBIERA:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol sp. z o.o.