Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że od marca 2023 r. ruszają kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Ich celem jest zapobieganie zanieczyszczaniu srodowiska naturalnego: gleby, wód gruntowych i zbiorników wodnych, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Polanka Wielka.

Mając powyższe na uwadze, podczas kontroli – właściciel nieruchomości zobowiązany jest
do okazania zawartej umowy z przedsiębiorcą odbierającym ścieki oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury) uprawnionym pracownikom Urzędu Gminy Polanka Wielka (art. 6 ust. 5a oraz art. 9u ww. ustawy : Wójt kontroluje posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za powyższe usługi oraz sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy).

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, również należy pamiętać
o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków). Musi to także zostać odpowiednio udokumentowane tj. przez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za tę usługę.

Jeżeli nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, gdzie istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci. Obowiązek nie dotyczy nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych).

W związku ze zmianą przepisów z dnia 9 sierpnia 2022r. dotyczącym art. 6 ust. 5aa Wójt zobowiązany jest prowadzić kontrolę w tym zakresie co najmniej raz na dwa lata zgodnie z ustalonym planem kontroli.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi kara grzywny.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni to uczynić jak najszybciej.

Wykaz podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Polanka Wielka:

P.U.H. EKO-KOMBID Beata Obstarczyk Włosienica, ul. Długa 10A 33 844 54 20; 33 844 00 14
FTU MiiG Trans Arkadiusz Płachta Oświęcim, ul. Fabryczna 5 536 319 319
Zakład Komunalny Gminy Oświęcim Brzezinka, ul. Sportowa 9 789 184 356
Wywóz nieczystości Kazimierz Górka Oświęcim – Zaborze, ul. Brzezina 2 33 842 73 32, 601 309 607
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku Osiek, ul. Ceglana 2 33 841 10 08
APRYT Łukasz Herma Poręba Wielka, ul. Ruczaj 31 608 287 263
TOI TOI Polska Sp. z o.o. Warszawa, ul. Płochocińska 29 22 614 59 79
WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Zabrze, ul. Szybowa 2 32/278 45 31