W celu utrzymania należytej higieny na terenie gminy powiadamia się administratorów, właścicieli
i użytkowników domów mieszkalnych i innych budynków o obowiązku przeprowadzenia akcji odszczurzania na swoich nieruchomościach okresie wiosennym od 15 kwietnia do 15 maja 2023 roku – zgodnie z zasadami „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka”, zatwierdzonego Uchwałą Nr LXI/351/2023 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 29 marca 2023 r.