Realizując zapisy § 1 Uchwały Nr XXXVIII/208/2021 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia  27 maja 2021r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Polanka Wielka dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, planowanych do realizacji na terenie gminy Polanka Wielka,

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że

pozytywnie został rozpatrzony wniosek Gminnej Spółki Wodnej w Polance Wielkiej w sprawie udzielenia dotacji na zadania pn. :

  1. „ Modernizacja rowu Potok Mirta ” – na długości 900 mb w km 0+000 – 0+900

w Polance Wielkiej”,

  • „Modernizacja systemu drenarskiego na terenie gminy Polanka Wielka”,

i została podjęta decyzja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Polanka Wielka
w wysokości 20 000,00 zł.

Łączna wartość realizacji zadania – 62 070,48 zł.

Termin realizacji zadania: czerwiec – listopad 2023 r.

   Wójt  Gminy

(-) Grzegorz Gałgan