Wójt Gminy Polanka Wielka uznając celowość realizacji zadania opisanego w złożonej na podstawie art. 19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 571) ofercie opublikuje ją na stronie internetowej w BIP (https://bip.malopolska.pl/ugpolankawielka,m,281969,organizacje-pozarzadowe.html), stronie internetowej Gminy (www.polanka-wielka.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Polanka Wielka przy ul. Długiej 61.

Przez okres 7 dni od jej publikacji, każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące opublikowanej oferty. Uwagi należy zgłaszać:

  1. Pisemnie na adres: Urząd Gminy Polanka Wielka, 32-607 Polanka Wielka ul. Długa 61 – w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy
  2. Pocztą elektroniczną na adres: gmina@polanka-wielka.pl

Po wywieszeniu oferty i rozpatrzeniu ewentualnych uwag, sporządzana jest umowa realizacji zadania z Oferentem.

Załączniki:

  1. Oferta realizacji zadania
  2. Formularz zgłaszania uwag