OGŁOSZENIE
O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH PROJEKTU

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Polanka Wielka na lata 2023 – 2027 ”

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, iż w dniach 1 sierpnia – 22 sierpnia 2023r. odbywają się konsultacje społeczne dla opracowanego projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Polanka Wielka na lata 2023 – 2027”

Z treścią projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Polanka Wielka na lata 2023 – 2027” można zapoznać się:

  • w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka pok. nr 15,
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Polanka Wielka:  bip.malopolska.pl/ugpolankawielka w zakładce „środowisko”

Uwagi i wnioski do dokumentu można składać w terminie do dnia 22 sierpnia 2023 roku. 

  • w formie pisemnej na adres: Urzędu Gminy Polanka Wielka, ul. Długa 61,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gmina@polanka-wielka.pl 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Polanka Wielka

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
, uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Polanka Wielka na lata 2023 – 2027” do opinii