Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Polanka Wielka
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

Zgodnie Uchwałą Nr XLII/233/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 6 października 2010r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, oraz możliwością składania uwag/wniosków do przedstawionego projektu uchwały

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje,

że w terminie wyznaczonym do  konsultacji  niniejszego projektu Uchwały, do Urzędu Gminy Polanka Wielka nie wpłynęły żadne opinie dotyczące  tego  projektu. Projekt Uchwały zostanie przekazany do Rady Gminy Polanka Wielka celem jego uchwalenia.