W celu utrzymania należytej higieny na terenie gminy powiadamia się administratorów, właścicieli
i użytkowników domów mieszkalnych i innych budynków o obowiązku przeprowadzenia akcji odszczurzania na swoich nieruchomościach okresie jesiennym od 12 października do 20 listopada 2023 roku – zgodnie z zasadami „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka”, zatwierdzonego Uchwałą Nr LXVI/387/2023 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 6 września 2023r. opublikowaną w Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2023, poz. 5992 z dnia 12 września 2023r.

Informacja w sprawie deratyzacji.