Gmina Polanka Wielka zakończyła realizację następującego zadania inwestycyjnego związanego z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji.

Modernizacja drogi rolniczej dojazdowej do pól od ul. Kasztanowej w Polance Wielkiej na długości 589 mb., w zakresie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego:

Wartość inwestycji wyniosła: 185 599,44 zł
Wartość dofinansowania: 92 695,00 zł

Modernizacja drogi rolniczej dojazdowej do pól od ul. Granicznej w Polance Wielkiej na długości 100 mb., w zakresie profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego:


Wartość inwestycji wyniosła: 14 829,68 zł
Wartość dofinansowania: 7 414,00 zł

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.