Informujemy, iż składanie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Polance Wielkiej na rok szkolny 2024/2025 odbywać się będzie w terminie do 9 lutego 2024 r.

Potwierdzenie kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola poprzez złożenie deklaracji, musi odbyć się we wskazanym wyżej terminie. W przeciwnym razie dziecko będzie musiało uczestniczyć w procesie rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolu.

Druki deklaracji, jak również bliższe informacje można uzyskać w Przedszkolu.

Harmonogram rekrutacji

Lp.Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 26 lutego 2024 r. do 15 marca 2024 r. do godz. 12.00od 15 kwietnia 2024 r. do 26 kwietnia 2024 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego
komisji rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe
do 20 marca 2024 r.do 29 kwietnia 2024 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętychdo 22 marca 2024 r.do 30 kwietnia 2024 r.

Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy (art. 131. ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe). W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria podstawowe:

  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotnie wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria są brane pod uwagę łącznie, a ich wartość jest jednakowa.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w rekrutacji uzupełniającej brane są kryteria organu prowadzącego określone Uchwałą Nr XL/236/2021 Rady Gminy z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, prowadzonego przez gminę Polanka Wielka, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Zarządzenie Wójta Gminy Polanka Wielka w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do Samorządowego Przedszkola w Polance Wielkiej

Uchwała Nr XL/236/2021 Rady Gminy z dnia 29 lipca 2021 roku.