Urząd Gminy Polanka Wielka informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2), 3a) i 3b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych: gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków; pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (rachunki, faktury VAT).

Zgodnie z  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka ustala się minimalną częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych nie rzadziej niż dwa razy do rokuz zastrzeżeniem iż:

„Właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków obowiązani są do pozbywania się powstałego osadnika w instalacji z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji danej oczyszczalni.

„Osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinny być usuwane zgodnie z instrukcją ich eksploatacji.”.

Pracownicy Urzędu Gminy Polanka Wielka w trakcie cyklu kontrolnego przypadającego na rok 2024 będą przeprowadzać kontrole realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w tym m.in. posiadania stosownych umów, dowodów korzystania z usług na podstawie zawartej umowy.

Kontrola będzie polegała na wezwaniu właściciela nieruchomości do okazania umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz dowodów wykonania usługi i częstotliwości z jaką wykonywane są odbiory.

Gmina jest zobowiązana przeprowadzać kontrole raz na dwa lata.