Z ZAKRESU URZĘDU STANU CYWILNEGO

I. UDZIELENIE ŚLUBU CYWILNEGO
1. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Polance Wielkiej.
2. Sposób załatwienia sprawy: osobiście mężczyzna i kobieta.
3. Wymagane dokumenty:
a)dowody osobiste (do wglądu),
b)odpisy skrócone aktów urodzenia – jeżeli składający oświadczenie są urodzeni poza terenem gminy,
c)odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, jeżeli małżeństwo chce zawrzeć osoba rozwiedziona a poprzednie małżeństwo nie było zawarte na terenie gminy,
d)odpis skrócony aktu zgonu małżonka z poprzedniego małżeństwa oraz swój akt skrócony urodzenia– jeżeli małżeństwo chce zawrzeć osoba będąca wdowcem lub wdową, a zgon małżonka nie nastąpił na terenie Gminy.
4. Opłaty: za sporządzenie aktu małżeństwa, opłata skarbowa – 84,00 zł.
5. Czas załatwiania:
a)formalności – niezwłocznie,
b)czas oczekiwania na udzielenie ślubu – miesiąc, nie licząc dnia zgłoszenia,
c)na podstawie art.4 k.r. i o. Kierownik USC z ważnych względów może na podstawie wydanej decyzji zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

II. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O BRAKU OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
wg prawa polskiego (małżeństwa wyznaniowe)

1. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Polance Wielkiej.
2. Sposób załatwienia sprawy: osobiście mężczyzna i kobieta.
3. Wymagane dokumenty:
a)dowody osobiste (do wglądu),
b)odpisy skrócone aktów urodzenia,
c)odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie – jeżeli małżeństwo chce zawrzeć osoba rozwiedziona,
d)odpis skrócony aktu zgonu małżonka z poprzedniego małżeństwa oraz swój akt skrócony urodzenia – jeżeli małżeństwo chce zawrzeć osoba będąca wdowcem lub wdową.
4. Opłaty: za sporządzenie aktu małżeństwa, opłata skarbowa – 84,00 zł.
5. Czas załatwienia: w dniu stawienia się.

V. TRANSKRYPCJA AKTÓW STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONYCH ZA GRANICĄ
1. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Polance Wielkiej.
2. Sposób załatwienia sprawy: osobiście rodzice lub małżonkowie.
3. Wymagane dokumenty:
a)wniosek o wpis do księgi stanu cywilnego,
b)oryginał aktu zagranicznego wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
c)dowód osobisty lub paszport (do wglądu),
d)w przypadku rejestracji aktu urodzenia dziecka– akt zupełny małżeństwa rodziców,
e)w przypadku rejestracji aktu małżeństwa – akty zupełny urodzeń małżonków.
4. Opłaty: opłata skarbowa – 50,00zł .
5. Czas załatwiania: do 30 dni.

VI. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ
1. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Polance Wielkiej.
2. Sposób załatwienia sprawy: osobiście. 
3. Wymagane dokumenty:
a)dowód osobisty (do wglądu),
b)podanie o wydanie zaświadczenia, w którym obywatel Polski winien wskazać osobę z jej danymi i obywatelstwem, z który zamierza zawrzeć związek małżeński za granicą.
c)złożenie zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
d)odpis skrócony aktu urodzenia,
e)w przypadku osoby rozwiedzionej – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
f)w przypadku osoby będącej wdową lub wdowcem – odpis skrócony aktu zgonu małżonka z poprzedniego małżeństwa oraz swój akt skrócony urodzenia.
4. Opłaty: opłata skarbowa – 38,00 zł.
5. Czas załatwiania: w dniu stawienia się.

I. WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
1. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy, Dowody osobiste w Polance Wielkiej.
2. Sposób załatwienia sprawy: osobiście.
3.Wymagane dokumenty:
a)wniosek o wydanie dowodu osobistego,
b)dwie aktualne fotografie o wymiarach 35mm x 45 mm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
c)odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
d)na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby
4. Opłaty: bez opłat.
5. Czas załatwiania: niezwłocznie.

Opracowanie:
Marek Zimnal
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego