RG. 0002.1.10.2011 Polanka Wielka, dnia 10 listopada 2011 roku

 

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Polanka Wielka

zwołuje na dzień

24 listopada 2011 roku na godz.9.00

sesję Rady Gminy Polanka Wielka

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 1. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

 2. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanka Wielka.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2011 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Polanka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

 8. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu polegającego na poszukiwaniu kopalin na terenie Gminy Polanka Wielka celem ich późniejszej eksploatacji.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości na potrzeby powiększenia terenu wokół Samorządowego Przedszkola w Polance Wielkiej.

 10. Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Polanka Wielka na rok 2012.

 11. Podjecie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 12. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2010 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.

 15. Podjecie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.

 16. Wolne wnioski i zapytania radnych.

 17. Odpowiedź Wójta na wolne wnioski i zapytania radnych.

 18. Zakończenie sesji.

  Przewodniczący Rady
  /-/ Stanisław Orlanka

 

Sesja odbędzie się na Sali narad Urzędu Gminy w Polance Wielkiej.

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.

 

Zobacz zapis filmowy z obrad Rady Gminy: