RG.0002.8.2012 Polanka Wielka, dnia 17 października 2012 roku

 

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Polanka Wielka

zwołuje na dzień

30 października 2012 roku na godz.14.00

sesję Rady Gminy Polanka Wielka

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzednich sesjach.

 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2013-2014.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Polanka Wielka.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Polanka Wielka.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Polanka Wielka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanka Wielka.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2012 rok.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Miasto Oświęcim.

 13. Informacja n/t lokalnej gazety „Polanin”.

 14. Informacja n/t oświadczeń majątkowych za 2011 rok.

 15. Wolne wnioski i zapytania radnych.

 16. Odpowiedź Wójta na wolne wnioski i zapytania radnych.

 17. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Stanisław Orlanka
 

 

Sesja odbędzie się w klubie Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej.

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.

 

Filmowy zapis sesji: