RG.0002.10.2012 Polanka Wielka, dnia 12 grudnia 2012 roku

 

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

Przewodniczący Rady Gminy
            Polanka Wielka

zwołuje na dzień

21 grudnia 2012 roku na godz.13.00

sesję Rady Gminy Polanka Wielka

 

Porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

 3. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzednich sesjach.

 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” na 2013 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie w gminie Polanka Wielka na lata 2013-2015.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Polanka Wielka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanka Wielka.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2012 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Polanka Wielka.

 11. Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2013 rok.

 12. Wolne wnioski i zapytania radnych.

 13. Odpowiedź Wójta na wolne wnioski i zapytania radnych.

 14. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Stanisław Orlanka

 

Sesja odbędzie się na Sali narad Urzędu Gminy w Polance Wielkiej.

 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę prawną do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 25 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.

 

 

Zobacz filmową relację z obrad  Rady Gminy: