W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY POLANKA WIELKA  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK.

Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Polanka Wielka  www.polanka-wielka.pl projekt uchwały Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Polanka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

 PROJEKT UCHWAŁY – (pobierz pdf)

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia   23  września 2014 roku:
1. pisemnie na adres: Urząd Gminy Polanka Wielka, ul. Duga 61 w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
2. poczta elektroniczną na adres gmina@polanka-wielka.pl z dopiskiem „dotyczy konsultacji społecznych”
 
Termin rozpoczęcia konsultacji: 16 września 2014 roku
 
Termin zakończenia konsultacji: 23 września 2014 roku.
 
Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Polanka Wielka.


            Wójt Gminy
    /-/ Mariusz Figura


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 września 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.),
2. Uchwała Nr XLII/233/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 6 października 2010 roku  w sprawie określenia sposobu prowadzenia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.