W ramach realizowanego na obszarze gmin Zator, Przeciszów, Spytkowice, Brzeźnica, Osiek i Polanka Wielka – Pilotażowego Programu Leader + w dniu 21.03.2006r. w Osieku podczas zebrania założycielskiego została zawiązana Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie „Dolina Karpia”. W zebraniu wzięło udział 46 osób, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy i samorządowcy, którzy jednomyślnie powołali stowarzyszenie w celu działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Doliny Karpia.

Zgodnie z przyjętym podczas zebrania statutem LGD będzie działać na rzecz osiągnięcia następujących celów: opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla gmin Zator, Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice; wspierania realizacji ZSROW dla obszaru Doliny Karpia; promocji obszaru Doliny Karpia; angażowania ludności do aktywnego udziału w procesie rozwoju Doliny Karpia; upowszechniania i promocji wymiany informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarze Doliny Karpia; wspierania zastosowania nowych informacji i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług; działania na rzecz poprawy jakości życia w Dolinie Karpia; podejmowania działań na rzecz podnoszenia wartości lokalnych produktów zwłaszcza przez integrowanie małych jednostek produkcyjnych a także promowania wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych oraz działania na rzecz rozwoju turystyki, rybactwa, wędkarstwa i ornitologii.

Podstawowym zadaniem, jakie stoi przed Stowarzyszeniem Dolina Karpia jest aktywizacja mieszkańców oraz angażowanie ich w realizacje poszczególnych, konkretnych przedsięwzięć mających na celu rozwój lokalny. Podczas organizowanych spotkań informacyjnych, szkoleń tematycznych i warsztatów zostały wypracowane konkretne przedsięwzięcia – cele, które w miarę możliwości finansowych Stowarzyszenia będą w najbliższej przyszłości realizowane. Do najważniejszych typów proponowanych przedsięwzięć należy zaliczyć: zagospodarowanie zbiorników wodnych (powstanie łowisk komercyjnych i specjalistycznych), wzmocnienie infrastruktury dla aktywnego wypoczynku (parkingi, pola namiotowe, zaplecza gastronomiczne), działania edukacyjne, rozbudowa kalendarza imprez (Festiwal Karpia – 6 – dwudniowych imprez promocyjnych pod jednym szyldem), wzmocnienie oferty szlaków turystycznych, budowa oferty turystycznej (mapy, przewodniki, kalendarze), budowa wizerunku obszaru Doliny Karpia (opracowanie logotypu – jednakowe oznakowanie), zachowanie tradycji gospodarki rybackiej (muzeum), a także działania proekologiczne oraz ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Lokalna Grupa Działania to ludzie, którzy chcą, poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów, stworzyć lepsze warunki życia dla wszystkich mieszkańców. O sile nowopowstałej organizacji będzie świadczyć w pierwszej kolejności doświadczenie, zaangażowanie oraz umiejętności jego członków. Fakt, że zebraniu założycielskim stowarzyszenia wzięło udział 46 osób – już działających na rzecz rozwoju lokalnego reprezentujących w/w gminy świadczy o ogromnym potencjale, którego wykorzystanie skutkować może dynamicznym rozwojem tego obszaru.

W skład Zarządu Stowarzyszenia „Doliny Karpia” weszły po dwie osoby z każdej z gmin (łącznie 12 osób) z zachowaniem odpowiednich proporcji procentowych zgodnie z założeniami Pilotażowego Programu Leader +.
(tj. W strukturze zarządu LGD partnerzy społeczni i gospodarczy muszą stanowić co najmniej 50 % organu decyzyjnego, a także dodatkowo musi zachodzić odpowiednia proporcja określająca odpowiedni udział procentowy kobiet i mężczyzn – żadna z płci nie stanowi mniej niż 40 % składu).
Stowarzyszenie „Dolina Karpia” mieścić się będzie w Zatorze i zostanie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w kwietniu 2006 roku.

W skład Zarządu Stowarzyszenia Dolina Karpia weszli:

 1. Franciszek Sałaciak – Prezes(Gmina Zator)
 2. Robert Dziuba – Wiceprezes (Gmina Spytkowice)
 3. Urszula Kądzioła – II Wiceprezes (Gmina Brzeźnica)
 4. Maria Kwiatek – Skarbnik (Gmina Brzeźnica)
 5. Krzysztof Wiertel – Sekretarz (Gmina Zator)
 6. Urszula Babińska – Członek Zarządu (Gmina Osiek)
 7. Tomasz Guguła – Członek Zarządu (Gmina Przeciszów)
 8. Radosław Kozioł – Członek Zarządu (Gmina Przeciszów)
 9. Stanisław Orlanka – Członek Zarządu (Gmina Polanka Wielka)
 10. Józefa Sendera – Członek Zarządu (Gmina Spytkowice)
 11. Andrzej Sobecki – Członek Zarządu (Gmina Osiek)
 12. Wiesława Zajas – Członek Zarządu (Gmina Polanka Wielka)

Powołana została także Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Antoni Kozak – Przewodniczący (Gmina Zator)
 2. Agnieszka Kuternak (Gmina Brzeźnica)
 3. Małgorzata Balonek (Gmina Spytkowice)
Mapa Doliny Karpia

Materiały ze spotkania w sprawie powołania LGD w Spytkowicach:

Materiały do pobrania: