Raport o stanie Gminy Polanka Wielka

Na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawia Radzie Gminy Polanka Wielka w terminie do dnia 31 maja 2019 roku raport o stanie gminy za rok 2018. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.

Informacja dla mieszkańców ĆWICZENIA RENEGADE

Informujemy, że w dniach 28 – 30 maja 2019 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza „ modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut”, odwołanie alarmu „ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut”.

   Wójt Gminy
-//- Grzegorz Gałgan

 

Zebranie Wiejskie

Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy Polanka Wielka, zapraszają na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 30 maja 2019 roku o godzinie 18.30 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej.

Tematem głównym zebrania będzie prezentacja złożonych wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka.