100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

O premię będą mogli ubiegać się  rolnicy, domownicy oraz małżonkowie rolnika, którzy podlegają ubezpieczeniu KRUS, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Wsparcie może być przyznane również czytaj dalej

Konsultacje

Wójt Gminy Polanka Wielka działając na podstawie Uchwały Nr XLII/233/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 6 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji poddaje pod konsultację projekt
czytaj dalej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY

WÓJT GMINY POLANKA WIELKA
działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity -Dz.U. z 2016r. poz.2147 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61  w dniach od dnia 16.02.2017 r. do dnia 9.03.2017 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do  zamiany tj.:
– działka nr 3017/25 o pow.241 m2 
czytaj dalej

Kampania informacyjna „LSR w 2017”

Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach Kampanii informacyjnej na temat naborów planowanych w bieżącym roku “LSR w 2017”, zaprasza wszystkich potencjalnych wnioskodawców na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach: 15 lutego, 28 lutego, 22 marca i 5 kwietnia 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2.

Podczas spotkań przedstawione zostaną informacje nt. planowanych w 2017 roku naborów wniosków, z których czytaj dalej

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Dolina Karpia informuje o ogłoszeniu piątego naboru wniosków prowadzonych przez LGD.

Harmonogram

Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawia Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Samorządowego Przedszkola w Polance Wielkiej na rok szkolny 2017/2018

Lp.

 

Rodzaj czynności
                                                     
 

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

                              

Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie pisemnej deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko
w roku szkolnym 2017/2018
do 17 lutego 2017 r.Nie dotyczy
2.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 27 lutego 2017 r.
do 17 marca 2017 r
 
od 3 kwietnia 2017 r.
do 7 kwietnia 2017 r.
                                     
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
od 20 marca 2017 r.
do 22 marca 2017 r.

 

do 11 kwietnia 2017 r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętychdo 31 marca 2017 r.do 19 kwietnia 2017 r.

 

Informacja dotycząca zaopiniowania projektu uchwały dot. „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Polanka Wielka w 2017 roku”

Wójt Gminy Polanka Wielka działając na podstawie art. 11a ust.7 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 856 ze zm.) w związku z opracowanym projektem uchwały „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Polanka Wielka w 2017 r.”, informuje  o możliwości zaopiniowania powyższego programu przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania czytaj dalej

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI DO 17 LUTEGO 2017 ROKU

WAŻNE

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie naborem wniosków w ramach Programu “Dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowei realizowanych przez Gminę w ramach “Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”, Wójt Gminy Polanka Wielka prosi wszystkich zainteresowanych dofinansowaniem na wymianę pieca centralnego ogrzewania w 2017 roku o wypełnienie czytaj dalej