Obwieszczenie OŚ.6220.3.2017.KŻ z dnia 30.01.2018 r.

Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l)  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) w nawiązaniu do pisma Regionalnego Dyrektora czytaj dalej

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Polanka Wielka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Polanka Wielka, ul. Długa 61; 32 – 607 Polanka Wielka. Stanowisko: inspektor ds. inwestycyjno-budowlanych.

ANKIETA DOLINY KARPIA

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia zwraca się z prośbą o wypełnienieankiety, która ma na celu ocenę działalności Stowarzyszenia Dolina Karpia oraz realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia.

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 2 lutego 2018 roku

Link do ankiety


INFORMACJA ARiMR

Od 2018 r. zmianie uległy zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Jest to związane z rozporządzeniem KE z 2014 r., które nakazuje krajom członkowskim wdrożenie tzw. geoprzestrzennego formularza wniosku. Wnioski składane będą w formie elektronicznej. Służy do tego aplikacja eWniosekPlus, dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Polanka Wielka z dnia 25.01.2018 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia wniosków na dofinansowanie lub sfinansowanie zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz na podstawie § 4 ust. 5 Uchwały Nr XIV/90/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 27 marca 2012 r. (zm. Uchwała Nr XXV/124/2016 Rady Gminy Polanka czytaj dalej

Informacja dotycząca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Gmina Polanka Wielka uprzejmie informuję, że w związku z wejściem w życie w dniu 12 grudnia 2017 roku przepisów Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2017r, poz. 2180), w oparciu o art. 9 ust. 1 tej ustawy, okres obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, ulega na czytaj dalej

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Urząd Gminy w Polance Wielkiej informuje rolników ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, że mogą składać wnioski na I termin 2018 roku.

Wniosek należy złożyć w terminie :
od 01 LUTEGO 2018 roku do 28 LUTEGO 2018 roku.

Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego są dostępne w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7 bądź też do pobrania ze strony internetowej  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).
czytaj dalej

OPŁATEK SENIORÓW 2018

Już po raz 26. odbyło się w naszej gminie spotkanie opłatkowe dla seniorów, którzy mogą poszczycić się ukończeniem co najmniej siedemdziesięciu lat życia.

W tym dniu, czyli w sobotę 20 stycznia tradycyjnie uhonorowano medalami pary małżeńskie, które przeżyły wspólnie 50 lat, a także te, będące razem już od 60 lat!
Uroczystość odbyła się, jak co roku, w sali OSP w Polance Wielkiej i wzięło w niej udział ogółem 170 seniorów, a także czytaj dalej

Spotkanie Opłatkowo-Noworoczne – Wręczenie odznaczeń i medali z okazji 25-lecia Gminy

Ważnym elementem domykającym uroczystości jubileuszowe gminy było udekorowanie, wyróżniających się polanczan odznaczeniami państwowymi, nadanymi przez prezydenta RP Andrzeja Dudę za działalność społeczną i publiczną na rzecz gminy Polanka Wielka. Ceremonii wręczenia medali, która miała miejsce 28 grudnia 2017 roku, dokonał Józef Gawron, wicewojewoda małopolski.

Uhonorowani polanczanie
Na kolejną porcję emocji i oficjalnego czytaj dalej