Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2020 r.

Wójt Gminy Polanka Wielka przypomina o konieczności złożenia do dnia 31.01.2021 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 roku w prowadzonym na terenie Gminy Polanka Wielka punkcie sprzedaży.

Stosowny wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia; można go również znaleźć na stronie:

https://polanka-wielka.pl/urzad-gminy/dzialalnosc-gospodarcza/

Odpady komunalne – 2021 rok

Rada Gminy Polanka Wielka w dniu 26.11.2020r. przyjęła nowe stawki ponoszone przez mieszkańców gminy w 2021 roku. Wybrano metodę naliczania opłat: od liczby mieszkańców zamieszkujących posesję. Aby zadanie związane z gospodarką odpadami mogło się samo finansować wprowadzono następujące miesięczne stawki ponoszone przez mieszkańców w 2021 roku:

Stawka podstawowa32 zł / osobę / miesiąc
Zwolnienie
za posiadanie kompostownika
7 zł / osobę / miesiąc
Stawka po zwolnieniu:
25 zł/ osobę / miesiąc
Stawka podwyższona64 zł / osobę / miesiąc