Informacja o przerwach w dostawie wody

Urząd Gminy Polanka Wielka informuje że, w związku z planowaną wymianą uszkodzonego hydrantu przy ul. Długiej 100 w dniu 23 października 2017 r. w godzinach od 8,00 do 12,00. wystąpi przerwa w dostawie wody.

Przerwa w dostawie wody dotyczyć będzie gospodarstw zasilanych w wodę z sieci wodociągowej przy ul. Długiej od skrzyżowania z ul. Północną do Szkoły Podstawowej nr 2.

Przepraszamy mieszkańców za niedogodności w związku z przerwą w dostawie wody.

czytaj dalej

ZEBRANIE WIEJSKIE

Wójt Gminy Polanka Wielka zaprasza na zebranie wiejskie w dniu 29 października 2017 roku o godzinie 12.00 na Sali OSP Polanka Wielka. Tematem spotkania będzie projekt budżetu na 2018 rok

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY POLANKA WIELKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018

Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Polanka Wielka www.polanka-wielka.pl projekt uchwały Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Polanka Wielka   z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można czytaj dalej

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu.

Główny Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu informuje o ponownie  narastającym zagrożeniu wysoce zjadliwej grypie ptaków (HPAI) u drobiu podtypu H5N8 i konieczności  stosowania środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia choroby do gospodarstwa.
W związku z zaistniałą sytuacją Wójt Gminy Polanka Wielka zaprasza osoby utrzymujące drób na  szkolenie poświęcone  powyższej tematyce, które odbędzie się czytaj dalej

INFORMACJA w sprawie deratyzacji

W celu utrzymania należytej higieny na terenie gminy powiadamia się administratorów, właścicieli i użytkowników domów mieszkalnych i innych budynków o nakazie przeprowadzenia akcji odszczurzania na swoich nieruchomościach w terminach i na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/187/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 września 2017 r.;  w  okresie czytaj dalej

Projekt w zakresie odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Doliny Karpia – zmiana terminów

Stowarzyszenie Dolina Karpia informuje, iż w związku z realizacją działań zmierzających do złożenia wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 4.1.1.) w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE), termin na wypełnienie stosownej ankiety, w której można określić swoje preferencje co do rodzaju ewentualnej inwestycji zostaje wydłużony do dnia 10 października 2017 roku.

Ogłosznie o naborach

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne
nabory wniosków, które odbędą się w terminie od 9 do 24 październka 2017
roku.