Informacja dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną CHOROBA AUJEKSZY’EGO III próbkobranie

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wprowadzania programu zwalczania programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz.U.nr 74 poz. 631) w celu uzyskania przez stado statusu stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, w stadzie o statusie seronegatywnym (po drugim próbobraniu), przeprowadza się trzecie pobieranie próbek.

Trzecie pobieranie próbek przeprowadza się w stadach zarodowych lub o pełnym cyklu, czytaj dalej

„Czas aktywności szansą na zmiany. Projekt realizowany na terenie Gmin Kęty, Oświęcim, Osiek i Polanka Wielka”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej informuje, że w roku bieżącym kontynuuje działania w ramach projektu systemowego „Czas aktywności szansą na zmiany. Projekt realizowany na terenie Gmin Kęty, Oświęcim, Osiek i Polanka Wielka”.  Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W 2009r. w ramach projektu na terenie naszej Gminy realizowany jest Program Aktywności Lokalnej skierowany do rodzin borykających się z problemem alkoholowym oraz przemocą domową. Celem projektu jest objęcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz otoczenie osób wykluczonych kompleksowym wsparciem i stworzeniem niezbędnych warunków integracji ze społecznością poprzez skuteczne i nowoczesne usługi. W działaniach związanych z projektem mogą brać osoby bezrobotne w wieku 15-64 lata. W ramach projektu realizowane są nastepujące działania: zajęcia teraputyczne poradnictwo specjalistyczne indywidualne i rodzinne (psychologiczne, pedagogiczne, prawne) poradnictwo zawodowe szkolenie zawodowe trening podniesienia kompetencji życiowych i zawodowych młodzieży piknik rodzinny debata społeczna.                             Gminni Realizatorzy Projektu „Czas  aktywności szansą na zmiany. Projekt realizowany na terenie Gmin Kęty, Oświęcim, Osiek i Polanka Wielka”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego        

Uroczystość Bożego Ciała

Urząd Parafialny w Polance Wielkiej uprzejmie zawiadamia o mającej się odbyć procesji w Uroczystość Bożego Ciała dnia 11. VI br. Rozpoczęcie procesji przewiduje się na godz. 11:20 i trwać będzie do godziny około 13:30.     Trasa procesji prowadzić będzie z nowego kościoła p.w. Narodzenia N.M.P. w kierunku pomnika obok cmentarza komunalnego, następnie drogą główną do starego kościoła p.w. św. Mikołaja i powrót tą samą drogą do kościoła N.M.P.     Odpowiedzialnym za stronę porządkową w czasie procesji będzie ks. Tadeusz Porzycki, proboszcz parafii św. Mikołaja w Polance Wielkiej. Z wyrazami szacunku Ks. Tadeusz Porzycki        

WYPRAWKA SZKOLNA 2009/2010

1.Dofinansowanie do zakupu podręczników udzielane jest uczniom rozpoczynającym  w roku szkolnym 2009/2010 naukę: a)w klasach I-III szkoły podstawowej, b)w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, c)w klasie I gimnazjum. 2.Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny: a)nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie (art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), b)przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). 3.Wysokość dofinansowania wynosi: a)do 150 zł – dla uczniów klas I szkół podstawowych oraz uczniów klas I ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, b)do 150 zł – dla uczniów klas II szkół podstawowych oraz uczniów klas II ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, c)do 170 zł – dla uczniów klas III szkół podstawowych oraz uczniów klas III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, d)do 280 zł – dla uczniów klas I gimnazjów, klas I ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas IV ogólnokształcących szkół baletowych oraz klas I ogólnokształcących szkół sztuk pięknych. 4.Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. 5.Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku). W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów. 6.Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2009/2010. W przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 351zł do wniosku należy dołączyć uzasadnienie. 7. Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, rachunek, paragon) do wysokości wartości pomocy. Do paragonu należy dołączyć oświadczenie o zakupie podręczników.  W przypadku zakupów zbiorczych, koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu podręczników. Wnioski należ składać w szkołach do 15 września 2009 roku włącznie. Wniosek do pobrania >> Wójt Gminy Polanka Wielka        /-/ Mariusz Figura        

Otwarty Szlak Architektury Drewnianej

W okresie od  1 maja 2009r. do 30 września 2009r. kościół pw. św. Mikołaja w Polance Wielkiej udostępniany jest do zwiedzania w ramach  trasy wadowickiej należącej do Szlaku Architektury Drewnianej województwa małopolskiego, w następujących dniach i godzinach: Piątek 12.00 – 16.00 Sobota 10.00 – 14.00 Niedziela 12.00 – 16.00 Więcej informacji na temat zabytków należących do Szlaku Architektury Drewnianej można znaleźć na stronie internetowej www.drewniana.malopolska.pl Wszystkich serdecznie zapraszamy do zwiedzania naszych zabytków będących najcenniejszym dziedzictwem minionych czasów.        

Jak przygotować projekt i opracować wniosek grantowy?

  Szkolenie Jak przygotować projekt i opracować wniosek grantowy? 23-24.06.2009r. godzina 9:30-15:30 Sala Sesyjna Starostwo Powiatowe ul. Mickiewicza 24 Wadowice Praca metodą projektową jest obecnie powszechnie przyjętym sposobem prowadzenia działalności przez organizacje pozarządowe. Celem szkolenia jest przybliżenie młodym stażem przedstawicielom III sektora zagadnienia przygotowywania projektu oraz opracowania wniosku grantowego – jako podstawowych umiejętności pomocnych w skutecznym działaniu organizacji i pozyskiwaniu środków na realizacje celów statutowych. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej. W ramach szkolenia zostaną przedstawiane podstawowe źródła finansowania działań organizacji pozarządowych Program szkolenia: Przegląd źródeł finansowania organizacji pozarządowych – źródła publiczne i prywatne, – źródła krajowe i europejskie Definicja projektu Projekt a proces, działanie rutynowe, program Projekt własny a projekt współfinansowany przez grantodawców Etapy tworzenia projektu Analiza interesariuszy Analiza problemu Drzewo problemów – zdefiniowanie problemu kluczowego, – zdefiniowanie problemów szczegółowych – praca warsztatowa w grupach i zaprezentowanie wyników Drzewo celów – wyznaczenie celu kluczowego -wyznaczenie celów szczegółowych i rezultatów – praca warsztatowa oraz prezentacja wyników Analiza strategii – wyznaczenie potencjalnych projektów możliwych do realizacji – wybór jednego projektu Analiza ryzyka – ryzyko warunkowane wewnętrznie i zewnętrznie Operacjonalizacja celów – zaprojektowanie działań – rezultaty „twarde” i „miękkie” – wskaźniki pomiaru rezultatów miękkich – praca warsztatowa w grupach, prezentacja wyników prac na forum Skuteczny zespół projektowy Jak „wpisać” projekt we wniosek? – uzasadnienie potrzeby realizacji projektu a drzewo problemów – wskazanie celu kluczowego i celów szczegółowych a drzewo celów – grupa docelowa – opis działań – opis rezultatów – opis zarządzania projektem Budżet i harmonogram – zarys zagadnień Gdzie szukać informacji na temat źródeł finansowania organizacji? Formularz szkoleniowy do pobrania >>> Udział w szkoleniu jest bezpłatny          

„Owoce, warzywa i soki są na 5!”- ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych

  Konkurs ten firma Tymbark zorganizowała po raz pierwszy wraz z Instytutem Żywności i Żywienia w 2008 roku. Była to edycja pilotażowa, którą przeprowadzono w trzech województwach: mazowieckim, małopolskim oraz warmińsko-mazurskim. Liczba zgłoszeń przerosła oczekiwania organizatorów – w konkursie wzięło udział ponad 23 000 uczniów z 600 szkół podstawowych, a przesłane prace cechowały się ogromną inwencją twórczą małych wykonawców. To wszystko dało podstawy do zorganizowania tegorocznej, tym razem ogólnopolskiej, edycji konkursu o nazwie ,,Owoce, warzywa i soki są na 5″ Trwają zapisy  do tegorocznej, ogólnopolskiej edycji konkursu: „Owoce, warzywa i soki są na 5!”. Jego celem jest uświadomienie dzieciom w wieku szkolnym oraz ich opiekunom korzyści płynących z częstego spożywania owoców, warzyw i soków. Organizatorami konkursu są Instytut Żywności i Żywienia oraz firma Tymbark. Honorowy patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Zdrowia. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych na terenie całej Polski. Organizatorami programu są: Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ) – ogólnopolska niezależna instytucja naukowa, której głównym celem jest promowanie zasad zdrowego żywienia, oraz firma Tymbark – lider na polskim rynku soków, nektarów i napojów. Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Zdrowia. Celem konkursu jest wskazanie dzieciom zalet wynikających z codziennego spożywania 5 porcji owoców, warzyw i soków. To również wspaniałe wyzwanie dla najmłodszych. Dzięki realizacji zadań konkursowych będą mogli rozwijać swoją wyobraźnię oraz podejmować własne inicjatywy.  Celem organizatorów jest również zaangażowanie nie tylko dzieci, lecz również ich rodziców i opiekunów do propagowania idei spożywania pięciu porcji owoców, warzyw lub soku dziennie, a także edukacja w zakresie tego, czym jest „porcja” (m.in. średniej wielkości owoc, warzywo lub szklanka soku). O dobroczynnym wpływie warzyw, owoców i soków na organizm słyszymy niemal codziennie –  uważa dr Agnieszka Jarosz z Instytutu Żywności i Żywienia – Większość z nas lubi je i chętnie zjada, niestety nie tak często, jak zalecają specjaliści od żywienia, czyli 5 razy w ciągu dnia. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z jednej klasy z danej szkoły lub grupa uczniów z różnych klas, ale z tej samej szkoły, którzy pod opieką nauczyciela zrealizują wyznaczone zadania. Praca konkursowa szkół będzie polegała na przeprowadzeniu czterech zadań związanych z promowaniem idei programu „Owoce, warzywa i soki są na 5!” oraz sporządzeniu dokumentacji słowno-zdjęciowej z ich wykonania w postaci raportu. Zadaniami konkursowymi są: realizacja scenariuszy lekcyjnych, opracowanych przez metodyków, na temat spożywania 5 porcji owoców, warzyw oraz soków dziennie,  organizacja akademii lub przedstawienia promującego spożywanie w ciągu dnia 5 porcji warzyw, owoców lub soku, przygotowanie warzywno-owocowo-sokowej dekoracji szkolnej oraz ozdobienie nią szkoły na okres co najmniej dwóch tygodni, a także organizacja specjalnego owocowo-warzywno-sokowego dnia. Wierzymy, że zachęcanie dzieci do udziału w konkursie to doskonały sposób na propagowanie zdrowego stylu życia, który będą kontynuować jako dorośli ludzie – mówi Dariusz Czech, prezes firmy Tymbark. Jury konkursu wyłoni szesnastu zwycięzców – po jednym z każdego województwa. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Najlepsze szkoły z każdego województwa otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł na zakup pomocy dydaktycznych. Poza tym wszystkie szkoły, jak również dzieci, które wezmą udział w programie, otrzymają drobne upominki ufundowane przez firmę Tymbark. Szkoły mogą zgłaszać się najpóźniej do 17 czerwca 2009 roku, wypełniając formularz na stronie: www.5razyowoceiwarzywa.pl lub przesyłając wypełniony dokument faksem na numer 033/ 873 19 26. Prace konkursowe należy nadsyłać do 17 czerwca b.r. na adres: Tymbark –GMW Sp. z o. o. Sp. k., 34-650 Tymbark 156 z dopiskiem: „Owoce, warzywa i soki są na 5!”. Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.5razyowoceiwarzywa.pl          

„Jak ułatwić pracę biura organizacji pozarządowej – zasady dotyczące obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów”

  Seminarium na temat: „Jak ułatwić pracę biura organizacji pozarządowej – zasady dotyczące obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów” Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, pełniąca rolę Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Organizacji Pozarządowych w okręgu oświęcimski, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego na seminarium: „Jak ułatwić pracę biura organizacji pozarządowej – zasady dotyczące obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów”, które odbędzie się 28 maja 2009 w Oświęcimiu. Seminarium odbędzie się Sali Obrad Starostwa Powiatu Oświęcimskiego przy ul. Wyspiańskiego 10 w Oświęcimiu w godzinach od 10.00 do 14.00.Program: Przygotowanie dokumentów księgowych do księgowania 1.Rodzaje dowodów księgowych i cechy jakim muszą odpowiadać 2.Warunki, jakie winien spełniać wygląd dowodu księgowego 3.Czy paragon, oświadczenie, bilet MPK spełniają kryteria dowodu księgowego 4.Kontrola merytoryczna dokumentów księgowych 5.Kontrola formalno-rachunkowa Przechowywanie dokumentów księgowych 1.Archiwizacja typowych dokumentów księgowych 2.Archiwizacja dokumentacji kadrowo-płacowej Schemat obiegu dokumentów 1.Jaką rolę odgrywa instrukcja obiegu dokumentów 2.Tworzenie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów dostosowanej do potrzeb jednostki Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie do 22 maja 2009 roku na adres bartosz.rodacki@bis-krakow.pl        

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

PRZEDSIĘBIORCO !!! ZAKTUALIZUJ  SWOJE  DOKUMENTY Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2007r. Nr 251 poz. 1885)  do dnia 31 grudnia 2009 r. należy dokonać przeklasyfikowania według PKD 2007 działalności podmiotów wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON). W związku z powyższym prosimy przedsiębiorców, którzy figurują w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Polanka Wielka o dokonanie ,w wyznaczonym terminie, aktualizacji wpisów . Zgodnie z art. 7a ust. 3 ustawy Prawo działalności gospodarczej dokonanie aktualizacji  nie podlega opłacie. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Polanka Wielka , pokój nr 12 , tel. kontaktowy 033/8488-008 wew. 33. Wójt Gminy /-/  Mariusz Figura        

Tytuły „Przyjaciele Natury” przyznane – 50 tysięcy dzieci wzięło udział w programie.

Zakończyła się pierwsza edycja programu ekologicznego „Przyjaciele Natury” organizowanego dla przedszkolaków w województwach:  lubelskim, małopolskim, śląskim i warmińsko-mazurskim.  przez Fundację Nasza Ziemia oraz firmę Tymbark i markę Kubuś. Patronat honorowy nad programem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Środowiska. W tegorocznej akcji wzięło udział ponad 50 tysięcy dzieci z 750 przedszkoli.  We wrześniu ruszy druga edycja skierowana do wszystkich czytaj dalej