„Owoce, warzywa i soki są na 5!”- ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych

  Konkurs ten firma Tymbark zorganizowała po raz pierwszy wraz z Instytutem Żywności i Żywienia w 2008 roku. Była to edycja pilotażowa, którą przeprowadzono w trzech województwach: mazowieckim, małopolskim oraz warmińsko-mazurskim. Liczba zgłoszeń przerosła oczekiwania organizatorów – w konkursie wzięło udział ponad 23 000 uczniów z 600 szkół podstawowych, a przesłane prace cechowały się ogromną inwencją twórczą małych wykonawców. To wszystko dało podstawy do zorganizowania tegorocznej, tym razem ogólnopolskiej, edycji konkursu o nazwie ,,Owoce, warzywa i soki są na 5″ Trwają zapisy  do tegorocznej, ogólnopolskiej edycji konkursu: „Owoce, warzywa i soki są na 5!”. Jego celem jest uświadomienie dzieciom w wieku szkolnym oraz ich opiekunom korzyści płynących z częstego spożywania owoców, warzyw i soków. Organizatorami konkursu są Instytut Żywności i Żywienia oraz firma Tymbark. Honorowy patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Zdrowia. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych na terenie całej Polski. Organizatorami programu są: Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ) – ogólnopolska niezależna instytucja naukowa, której głównym celem jest promowanie zasad zdrowego żywienia, oraz firma Tymbark – lider na polskim rynku soków, nektarów i napojów. Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Zdrowia. Celem konkursu jest wskazanie dzieciom zalet wynikających z codziennego spożywania 5 porcji owoców, warzyw i soków. To również wspaniałe wyzwanie dla najmłodszych. Dzięki realizacji zadań konkursowych będą mogli rozwijać swoją wyobraźnię oraz podejmować własne inicjatywy.  Celem organizatorów jest również zaangażowanie nie tylko dzieci, lecz również ich rodziców i opiekunów do propagowania idei spożywania pięciu porcji owoców, warzyw lub soku dziennie, a także edukacja w zakresie tego, czym jest „porcja” (m.in. średniej wielkości owoc, warzywo lub szklanka soku). O dobroczynnym wpływie warzyw, owoców i soków na organizm słyszymy niemal codziennie –  uważa dr Agnieszka Jarosz z Instytutu Żywności i Żywienia – Większość z nas lubi je i chętnie zjada, niestety nie tak często, jak zalecają specjaliści od żywienia, czyli 5 razy w ciągu dnia. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z jednej klasy z danej szkoły lub grupa uczniów z różnych klas, ale z tej samej szkoły, którzy pod opieką nauczyciela zrealizują wyznaczone zadania. Praca konkursowa szkół będzie polegała na przeprowadzeniu czterech zadań związanych z promowaniem idei programu „Owoce, warzywa i soki są na 5!” oraz sporządzeniu dokumentacji słowno-zdjęciowej z ich wykonania w postaci raportu. Zadaniami konkursowymi są: realizacja scenariuszy lekcyjnych, opracowanych przez metodyków, na temat spożywania 5 porcji owoców, warzyw oraz soków dziennie,  organizacja akademii lub przedstawienia promującego spożywanie w ciągu dnia 5 porcji warzyw, owoców lub soku, przygotowanie warzywno-owocowo-sokowej dekoracji szkolnej oraz ozdobienie nią szkoły na okres co najmniej dwóch tygodni, a także organizacja specjalnego owocowo-warzywno-sokowego dnia. Wierzymy, że zachęcanie dzieci do udziału w konkursie to doskonały sposób na propagowanie zdrowego stylu życia, który będą kontynuować jako dorośli ludzie – mówi Dariusz Czech, prezes firmy Tymbark. Jury konkursu wyłoni szesnastu zwycięzców – po jednym z każdego województwa. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Najlepsze szkoły z każdego województwa otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł na zakup pomocy dydaktycznych. Poza tym wszystkie szkoły, jak również dzieci, które wezmą udział w programie, otrzymają drobne upominki ufundowane przez firmę Tymbark. Szkoły mogą zgłaszać się najpóźniej do 17 czerwca 2009 roku, wypełniając formularz na stronie: www.5razyowoceiwarzywa.pl lub przesyłając wypełniony dokument faksem na numer 033/ 873 19 26. Prace konkursowe należy nadsyłać do 17 czerwca b.r. na adres: Tymbark –GMW Sp. z o. o. Sp. k., 34-650 Tymbark 156 z dopiskiem: „Owoce, warzywa i soki są na 5!”. Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.5razyowoceiwarzywa.pl          

„Jak ułatwić pracę biura organizacji pozarządowej – zasady dotyczące obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów”

  Seminarium na temat: „Jak ułatwić pracę biura organizacji pozarządowej – zasady dotyczące obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów” Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, pełniąca rolę Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Organizacji Pozarządowych w okręgu oświęcimski, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego na seminarium: „Jak ułatwić pracę biura organizacji pozarządowej – zasady dotyczące obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów”, które odbędzie się 28 maja 2009 w Oświęcimiu. Seminarium odbędzie się Sali Obrad Starostwa Powiatu Oświęcimskiego przy ul. Wyspiańskiego 10 w Oświęcimiu w godzinach od 10.00 do 14.00.Program: Przygotowanie dokumentów księgowych do księgowania 1.Rodzaje dowodów księgowych i cechy jakim muszą odpowiadać 2.Warunki, jakie winien spełniać wygląd dowodu księgowego 3.Czy paragon, oświadczenie, bilet MPK spełniają kryteria dowodu księgowego 4.Kontrola merytoryczna dokumentów księgowych 5.Kontrola formalno-rachunkowa Przechowywanie dokumentów księgowych 1.Archiwizacja typowych dokumentów księgowych 2.Archiwizacja dokumentacji kadrowo-płacowej Schemat obiegu dokumentów 1.Jaką rolę odgrywa instrukcja obiegu dokumentów 2.Tworzenie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów dostosowanej do potrzeb jednostki Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o odesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie do 22 maja 2009 roku na adres bartosz.rodacki@bis-krakow.pl        

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

PRZEDSIĘBIORCO !!! ZAKTUALIZUJ  SWOJE  DOKUMENTY Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2007r. Nr 251 poz. 1885)  do dnia 31 grudnia 2009 r. należy dokonać przeklasyfikowania według PKD 2007 działalności podmiotów wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON). W związku z powyższym prosimy przedsiębiorców, którzy figurują w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Polanka Wielka o dokonanie ,w wyznaczonym terminie, aktualizacji wpisów . Zgodnie z art. 7a ust. 3 ustawy Prawo działalności gospodarczej dokonanie aktualizacji  nie podlega opłacie. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Polanka Wielka , pokój nr 12 , tel. kontaktowy 033/8488-008 wew. 33. Wójt Gminy /-/  Mariusz Figura        

Tytuły „Przyjaciele Natury” przyznane – 50 tysięcy dzieci wzięło udział w programie.

Zakończyła się pierwsza edycja programu ekologicznego „Przyjaciele Natury” organizowanego dla przedszkolaków w województwach:  lubelskim, małopolskim, śląskim i warmińsko-mazurskim.  przez Fundację Nasza Ziemia oraz firmę Tymbark i markę Kubuś. Patronat honorowy nad programem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Środowiska. W tegorocznej akcji wzięło udział ponad 50 tysięcy dzieci z 750 przedszkoli.  We wrześniu ruszy druga edycja skierowana do wszystkich czytaj dalej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY

Wójt Gminy Polanka Wielka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany.

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnie 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r. Nr 261 poz.2603 z późń.zm.),oraz Uchwały Nr IV/31/07 Rady Gminy Polanka Wielka  z dnia 26 marca 2007r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanka Wielka  na nieruchomości osób fizycznych w ciągu drogi gminnej ul. Pasternik, czytaj dalej

Informacja dla mieszkańców GMINY POLANKA WIELKA

Zarys Projektu pn.: „Ochrona środowiska naturalnego w Dolinie Górnej Wisły poprzez wykorzystanie energii słonecznej”. W ramach podpisanego listu intencyjnego pomiędzy 9 gminami Województwa Małopolskiego w dniu 20 kwietnia 2009 r. został złożony w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Zarys Projektu pn.: „Ochrona środowiska naturalnego w Dolinie Górnej Wisły poprzez wykorzystanie energii słonecznej”. Zarys Projektu został przygotowany zgodnie z wytycznymi w ramach Priorytetu 2: Środowisko  i Infrastruktura – obszar tematyczny: „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska, Cel 2: Zwiększenie wydajności energii i redukcji emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji.  Instytucją realizującą jest Gmina Brzeźnica – Lider Projektu w partnerstwie  z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, obejmującego obszar 9 gmin  z Województwa Małopolskiego: Gminy Brzeszcze, Brzeźnica, Czernichów, Kalwaria Zebrzydowska, Mucharz, Polanka Wielka, Stryszów, Tomice oraz Gmina Zator. Celem projektu jest uzyskanie pomocy finansowej w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na zakup i  montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach prywatnych. Łączna dostępna alokacja środków SPPW na ww. obszar tematyczny to ok. 87,5 mln CHF. Wnioski są obecnie w fazie oceny formalnej dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą (Władzę Wdrażającą Programy Europejskie). Termin zakończenia oceny formalnej wniosków planowany jest na koniec maja.   Wójt Gminy Polanka Wielka                 /-/ Mariusz Figura        

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wójt Gminy Polanka Wielka   
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

WYKAZ     NIERUCHOMOŚCI 
  
Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnie 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r. Nr 261 poz.2603 z późń.zm.),oraz Uchwały Nr IV/31/07 Rady Gminy Polanka Wielka  z dnia 26 marca 2007r. w sprawie dokonania zamiany nieruchomości stanowiących czytaj dalej

Ogłoszenie Wójta Gminy

O g ł o s z e n i e

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Polanka Wielka uchwały nr XXV/149/09 z dnia 27 lutego 2009 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czytaj dalej

Wybory członków Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego

  Marszałek Województwa Małopolskiego ogłasza otwarcie procedury wyboru członków Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego II kadencji reprezentujących organizacje pozarządowe. Małopolską Radę Pożytku Publicznego powołuje się w celu kształtowania właściwej współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Kadencja Rady trwa 4 lata. Członkiem Rady może zostać osoba, która: jest czynnym Członkiem organizacji pozarządowej; jest osobą pełnoletnią i wyrazi zgodę na kandydowanie; uzyska 5 imiennych rekomendacji na kandydowanie do Rady pochodzących od innych organizacji pozarządowych. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów i udzielania im rekomendacji są działające na terenie Małopolski organizacje pozarządowe. W celu zachowania regionalnego składu Rady, obszar Województwa Małopolskiego został podzielony na 5 okręgów wyborczych: Kraków, Oświęcim, Nowy Sącz, Nowy Targ, Tarnów. O przynależności do danego okręgu wyborczego decyduje adres siedziby organizacji zgłaszającej lub udzielającej rekomendacji kandydatowi. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

czytaj dalej

Szczepienie lisów przeciw wściekliźnie.

  K O M U N I K A T MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W   K R A K O W I E     Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego, w dniach  od   05 do 19 maja 2009r.,   zostanie przeprowadzone ochronne   szczepienie   lisów wolno  żyjących przeciw wściekliźnie. Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów.     Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, tłuszczu kokosowego, wosku i tetracykliny, w kolorze  szarozielonym. W jej wnętrzu umieszczona jest  plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy   z opisem zawartości. W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się: 1)nie wchodzić na teren lasu, 2)zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych oraz w wąwozach i jarach, 3)nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz  szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa.      W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do  Powiatowej Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej, 4)  kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii,  w celu poddania zwierzęcia obserwacji, 5)  nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w bezpiecznym  kagańcu.     W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień, proszę wszystkich mieszkańców   województwa  o dostosowanie się do obowiązujących w tym zakresie przepisów i zaleceń. Wskazówki dla mieszkańców >>> WSZELKICH    INFORMACJI    DOTYCZĄCYCH   AKCJI    SZCZEPIENIA    LISÓW     UDZIELAJĄ:

WOJEWÓDZKI  INSPEKTORAT  WETERYNARII  W KRAKOWIE      –  tel.:  (012)  418-77-11 POWIATOWE  INSPEKTORATY  czytaj dalej