Ostrzeżenie o zawiejach i zamieciach śnieżnych

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie ostrzega, że  w dniu dzisiejszym tj. 24 marca 2009 r. przewiduje się wystąpienie na terenie województwa małopolskiego zawiei i zamieci śnieżnych.

Polanka Wielka, dnia 24 marca 2009 r.
URZĄD  GMINY
POLANKA WIELKA
                                                
K O M U N I K A T

ostrzeżenie o zawiejach i zamieciach śnieżnych


Wojewódzkie czytaj dalej

Komunikat Nadleśnictwa Andrychów

Komunikat Nadleśnictwa Andrychów

Nadleśnictwo Andrychów informuje, że posiada do sprzedaży wiosną 2009 roku następujące ilości sadzonek:

– Jd 5/0          – 851 –         12,00 tszt.
– Jd 6/0          – 803 –         12,00 tszt.
– Db.s 5/0      – 851 –         15,00 tszt.
– Św 3/0        – 808 –         15,00 tszt.

Ceny czytaj dalej

Ostrzeżenie o silnym wiatrem

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW w Krakowie  ostrzega, że  w dniu dzisiejszym tj. 23 marca 2009 r. przewiduje się wystąpienie na terenie województwa małopolskiego silnego wiatru do 30-70 km/h (w porywach do 80 km/h) z kierunku zachodniego i północno-zachodniego.

Polanka Wielka, dnia 23 marca 2009 r.
URZĄD  GMINY
POLANKA WIELKA
                                                
K O M U N I K A T

ostrzeżenie
czytaj dalej

Ogłoszenie Wójta Gminy

OG Ł O S Z E N I E Informuje się, iż w roku 2009 na terenie Gminy Polanka Wielka, podobnie jak w latach poprzednich obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku i konopi na tzw. „potrzeby własne”. Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art.50 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.Nr 179 poz.1485) Wójt Gminy jest odpowiedzialny za nadzór nad uprawami maku i w związku z powyższym zostaną przeprowadzane lustracje pól pod kątem wystąpienia nielegalnych upraw.       Wójt Gminy  (-) Mariusz Figura Polanka Wielka, dnia 18 marca 2009r. Autor: wj

Sesja Rady Gminy

Polanka Wielka, dnia 05 marca 2009 roku

RG- 0051/3/09

PANI
    Anna Osowska- Przewodnicząca Rady Gminy
    Radna/y/ Rady Gminy Polanka Wielka


ZAWIADOMIENIE

        Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


Przewodnicząca Rady Gminy Polanka Wielka
zwołuje na dzień
12 czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art.35 ust.1 i 2, oraz art.37 ust.4   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 261 poz.2603 z 2004r.) Wójt Gminy Polanka Wielka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Polanka Wielka przeznaczonych do wydzierżawienia.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

 

Lp

 

Adres nieruchomości,

Nr KW

nr ewid. działki

pow. gruntu do wydzierżawienia

na okres

Termin i sposób płatności czynszu.

opis nieruchomości i przeznaczenie działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

ul. Leśników

KW 4543

1398/8

6600 m2

od dnia 1kwietnia 2009r. do 31grudnia 2010r.

do 30 marca każdego roku za dany rok.

Za rok 2009 do końca kwietnia.

Częściowo w jednostce UT/US tereny usług turystyki i rekreacji i tereny usług i urządzeń sportu , a częściowo w jednostce R tereny upraw polowych..

Nieruchomość przeznaczona do uprawy rolnej.

1.W/w nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na cele rolne.

2.Wysokość czynszu dzierżawnego ustalona czytaj dalej

Informacja dla właścicieli psów.

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że zgodnie z Regulaminem  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVIII/1/06 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 marca 2006 roku, osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe – w odniesieniu do psów należy: prowadzenie psa na uwięzi, a psy rasy uznawanej za agresywną – w nałożonym kagańcu, systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2004 roku, Nr 69, poz.625), która nakłada obowiązek zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psa ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem. Wójt Gminy Polanka Wielka        /-/  Mariusz Figura   Autor: wj      

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że w dniach 02.03.2009 – 31.03.2009r. są przyjmowane wnioski Rolników, posiadających użytki rolne na terenie Gminy Polanka Wielka, o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcje rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za okres 01.09.2008 – 28.02.2009r. Wójt Gminy Polanka Wielka      /-/ Mariusz Figura     Autor: wj      

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

O B W I E S Z C Z E N I E
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

WI.II.7ll 1-8-22-08                                                 Kraków, dnia 20 lutego 2009 r.
ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z dyspozycją za wartą w art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowa­nia administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z 19.12.2008 r. złożony 22 grudnia 2008 r. (korekta czytaj dalej

Jeden procent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Szanowni Państwo,

Nadszedł czas wypełniania PIT-ów. Tak jak w ubiegłym roku mają Państwo możliwość zdecydowania o przeznaczeniu 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Bardzo do tego zachęcam i aby pomóc Państwu w wyborze celu pomocy, oddaję do rąk broszurę, w której znajdą Państwo informacje na temat zasad i sposobu dokonania odpisu wraz z wykazem małopolskich organizacji pożytku publicznego, którym mogą Państwo czytaj dalej